Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

 

 

Интегрирана информационна среда (ИИС)

Системната информационна поддръжка и съпровождането на жизнения цикъл на продукта се извършва в интегрирана информационна среда. Тя се явява ядро на CALS-технологиите и създаваните на тяхна основа приложения.

 

Представлява съвкупност от разпределени бази данни, които:

 • Съдържат сведения за продуктите, производствената среда, ресурсите и процесите на организацията;

 • Осигуряват коректност, актуалност, съхранимост и достъпност на данните за съответните потребители.

 • Съхраняват всички данни във вид на информационни обекти.

 Базови принципи на интегрираната  информационна среда

ИИС, в съответствие с концепцията CALS, представлява модулна система, в която се реализират следните базови принципи:

 • Приложните програми са отделени от данните;

 • Структурата на данните и интерфейса за достъп до тях са стандартизирани;

 • Данните за продуктите, процесите и ресурсите не се дублират, като се осигурява тяхната пълнота и цялостност;

 • Приложните средства за работа с данните са типови фирмени решения, което обезпечава възможност за  развитието на ИИС.

Функционална схема на интегрираната  информационна среда

 

Функционална схема на интегрираната информационна среда

 

                   Обща база данни в  интегрираната  информационна среда

 

Играе ролята на ядро на системата към което могат да се обръщат различните проблемно-ориентирани модели.

 

В ОБД се съхраняват информационни обекти (ИО), адекватно отразяващи в информационния свят нещата от физическия свят: предмети, материали, изделия, процеси и технологии, разнообразни документи, финансови ресурси, служители и оборудване на производителя, експлоатиращия и сервизиращия продукта.

 

                  Модели в  интегрираната  информационна среда

Моделите, отнасящи се до конкретни предметни области, чрез специализирани приложения се обръщат към ОБД и намират там необходимите им ИО, обработват ги и поместват в  ОБД  резултатите от тази обработка.

 

                  Информационни обекти  ИО за продукта

При създаване на нов продукт  и технологичното му съпровождане със средствата на САПР (САЕ/CAD/CAM) се създават информационни обекти (ИО).

 

          Характерни особености на ИО

 • Описват структурата на продукта, състава му и всички включени в състава му компоненти, детайли, възли, агрегати, материали и т.н.

 • Притежават атрибути, описващи свойствата на продуктите и техните компоненти – технически изисквания, геометрични параметри, характеристики и т.н.

 • Съдържат в произволен формат информацията, необходима за ефективното протичане на всички фази на ЖЦ на продуктите.

 • Идентифицират се с уникален код.

 

Структура и състав на  интегрираната  информационна среда

ИИС представлява хранилище за данни, съдържащо всякакви сведения, създавани и използвани от участниците в ЖЦ на продукта. ИИС включва в състава си две бази данни:

 • Обща база данни за продуктите;

 • Обща база данни за предприятието

 

Структура и състав на интегрираната информационна среда

 

         База данни за продуктите

В нея са структурирани данните обслужващи всички фази на ЖЦ на продукта.

 

       Нормативно-справочна база данни

Съхранява ИО, съдържащи данни за:

 • Изисквания за материали;

 • Нормали;

 • Изисквания за стандартните продукти;

 • Изисквания за комплектоващи продукти;

 • Стандартни методи за изчисления;

 • Други нормативи и стандарти.

Съдържанието и се обновява в зависимост от постъпващите нови и отмяната на действащи нормативни документи.

 

        Архивна база данни

Съхраняват се ИО, съдържащи данни акумулиращи собствения опит на организацията:

 • Готови проекти;

 • Типови възли;

 • Типови детайли;

 • Типови групови процеси;

 • Типови математически модели;

 • Други типови решения.

Съдържанието и се обновява заедно със създаването на нови технически решения.

 

         Актуална база данни

Съхраняват се ИО, съдържащи данни за изделия, намиращи се на в различни фази от ЖЦ:

 • Технически изисквания;

 • Концептуални решения;

 • Структура и състав на продукта;

 • Технически характеристики, 3D модели, чертежи, резултати от изпитания и т.н.

 • Технологии,  съпровождащи производството на продуктите

 • Други.

 

         Обща база данни за предприятието

Съхранява данни за:

 • Организацията като цяло;

 • Производствената и управленческа структура;

 • Технологичното и спомагателно оборудване;

 • Персонала;

 • Финансите и т.н..

Пример за реализация на интегрирана информационна среда: ENOVIA® Live Collaboration