Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

 

Концептуален модел CALS

Концептуален модел CALS

 

Базови принципи CALS

 • Системна информационна поддръжка жизнения цикъл на продукта чрез използване на интегрирана информационна среда (ИИС);

 • Информационна интеграция чрез стандартизация на информационното описание на обектите за управление;

 • Стандартизация на структурите на данните и интерфейсите за достъп до тях.

 • Използване на готови фирмени програмно-технически решения (Commercial Of The Shelf - COTS), съответстващи на изискванията на стандартите;

 • Електронно представяне на информацията;

 • Използване на цифров подпис за автентификация на информацията;

 • Паралелен инженеринг (Concurrent Engineering);

 • Непрекъснато усъвършенстване на бизнес процесите (Business Processes Reengineering);

Базови технологии за управление на процесите

Набор от организационни методи за реструктуриране начина на функциониране на организацията с цел повишаване нейната ефективност.

 

          Условие - преминаване от книжен към електронен документооборот и внедряване нови методи за разработка на изделията.

 

            Видове

Базови технологии за управление на данните

Управляват данните за продуктите, процесите, ресурсите и средата.

 

              Технологии за представяне на данните за изделията в електронен вид

 Набор от методи за електронно представяне на данните, касаещи отделните процеси от ЖЦ на изделията.

 

                 Необходимост – за автоматизация на отделните процеси от ЖЦ.

 

При автоматизация на отделните процеси от  ЖЦ се използват съществуващите приложни програмни средства (САПР, АСУП и т.п.), като към тях се предявява важно изискване – наличие на стандартен интерфейс за представяните от тях данни.

 

               Технологии за интеграция данните за изделията

Набор от методи за интеграция на автоматизираните процеси на ЖЦ и съответните им данни в рамките на ЕИП.

 

При интеграции на всички данни за изделието в рамките на единното информационно пространство се използват специализирани програмни средства  за управление данните за изделие (PDM – Product Data Management).

 

 

Технологии за интеграция данните за изделията

 

     

                 Задача на  PDM

Акумулиране на цялата информация за изделието, създавана от приложните системи в единен логически модел.

 

Процесът на взаимодействие на PDM-приложните системи се реализира се чрез стандартни интерфейси разделени в четири групи:

 • Функционални стандарти. Задават организационната процедура за взаимодействие на информационните системи (пример: IDEF0);

 • Стандарти за програмна архитектура. Задават архитектурата на програмните системи, необходима за организация на взаимодействието им (пример: CORBA);

 • Информационни стандарти. Задават модела на данните за изделие, използван от всички участници в ЖЦ;

 • Комуникационни стандарти. Определят начините за предаване  на данни в локални и глобални мрежи (пример: Internet-стандарти);

Технологии за електронно представяне на документацията

 

               Информационен обмен

Цел на информационния обмен – максимално възможно изключване от деловата практика на книжните документи чрез преминаване на електронен обмен на данните.

 

               Форми на представяне на конструктивната  документация

Технологии за електронно представяне на документацията

 

 

 

              База данни за продукти

Хранилище на данни, необходими за разработката на конструкторска документация, използвани във всички  фази на ЖЦ.

 

              Електронен документ – структуриран набор от данни, необходими на всички стадии на ЖЦ, снабдени с електронен подпис.

 

Електронен документ

 • Заглавие – съдържа данни, идентифициращи документа и авторите;

 • Файл – съдържанието на документа включва един или няколко файла;

 • ЕЦП – електронен цифров подпис, който служи за автентификация на документа.

 

              Екранен документ – изобразяване конструкторската документация на екрана на компютъра, във форма удобна за ползване от човек.

             

              Книжен документ – графически и/или текстов документ, съдържащ данни, необходими за различните фази на ЖЦ.

 

        Стандарти за електронна документация

Експлоатационната документация може да съдържа информация от различен тип в съответствие със стандартите:

 • За текстова и мултимедийна информация - ISO 8879 (SGML), ISO 10744 (HyTime) и MIL-PRF-28001C;

 • За векторни и растерни графически илюстрации - .
  MIL-PRF-28000A, MIL-PRF-28002C, MIL-PRF-28003A;

 • За стил,  формат и технология на създаване електронни справочници по продукти - MIL-PRF-87268 и MIL-PRF-87269.