Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

 

Процеси в жизнения цикъл на продектите

 

В широк смисъл на думата CALS се явява методология за създаване на единно информационно пространство, осигуряващо взаимодействие на всички промишлени информационни системи на много бизнес организации.  В това информационно пространство се създават условия за функциониране и взаимодействие на  САПР, ERP, PDM, SCM, CRM и други информационни системи, в съответствие с тяхното предназначение.

 

Процеси в жизнения цикъл на продектите

 

 

Маркетингови изследвания

 

Включва:

 • Анализ на състоянието на пазара;

 • Прогнози за търсенето на планираните продуктите;

 • Развитие техническите характеристики на продуктите.

На този етап от жизнения цикъл намира приложение системата CRM (Customer Relationship Management - Управление взаимоотношенията с клиентите).

 

Проектиране на продуктите

 

Информатизация на проектирането се осъществява със системите САПР (Системи за автоматично проектиране). В САПР за машиностроителните отрасли се използват:

На този етап се формира обемен геометричен модел на продуктите, както и различни видове инженерен анализ.

 

               CAD системи

Програмното осигуряване за проектиране на продуктите е прието да се класифицира според функционалността си на три нива:

 

                    Низко ниво – програми реализиращи 2D модели във вид на чертежи;

 

Например, CADMECH и CADMECH LT на база AutoCAD и AutoCAD LT2000.

 

                   Средно ниво – програми с възможност за създаване на 3D модел за сравнително просто изделие.

 

Например, AutoCAD 2000 и AMD (AutoDesk), Solid Works (Solid Works), Solid Edge (Unigraphics Solutions)..

 

                 Високо ниво – програми за сложни изделия, включващи проектиране и подготовка за производство.

 

Например, CATIA5 (Dassault Systemes), EUCLID3 (EADS Matra Datavision), UNIGRAPHICS (Unigraphics Solutions), Pro/ENGINEER и CADDS5 (PTC).

 

              CAE системи

Съвременните програмни средства CAE притежават възможности за решаване на широк спектър задачи по анализ на линейна и нелинейна статика и динамика, устойчивост, топлоотдаване, акустика, оптимизиране на конструкции и т.н.

 

Например,  ABAQUS, ANSYS, COSMOS/M, LS-DYNA, MSC.ADAMS, MSC.NASTRAN.

 

Подготовка на производството на продуктите

Основни задачи:

 • Разработка на технологии за производство на изделията, в т.ч пресформи и штампи на основа техните геометрични модели, получени на етап проектиране;

 • Подготовка на програми за машини з цифрово управление, на база проектираните технологии;

 • Контрол за качеството на управляващите програми за машините с ЦПУ.


             PDM системи

За решаване на проблеми по съвместното функциониране на системите CAD/CAM/CAE и управление на проектните данни се разработват системите  PDM (Product Data Management управление на проектните данни). Системите PDM могат да влизат в състава на конкретна САПР, или да работят самостоятелно и съвместно с различни САПР.

 

Производство на продуктите

 

Информационната поддръжка на етапа на производство се осъществява от:

 • Автоматизирани системи за управление на производството (АСУП);

 • Автоматизирани системи за управление на технологичните процеси(АСУТП).

 

 

            Система за планиране и управление на предприятието ERP (Enterprise Resource Planning)

Системите ERP изпълняват различни бизнес функции, свързани с планиране на производството, доставки, продажби, финанси, персонал, складове и т.н.

 

        Система за планиране на производството и изисквания към материалите MRP-2 (Manufacturing Requirement Planning)

 

Системите MRP-2 са ориентирани основно към бизнес функции, непосредствено с производството.

 

            Система за управление на верига от доставки SCM (Supply Chain Management)

Под управление на верига от доставки се разбира придвижване на материални потоци с минимизирани разходи. При планиране на производството системата SCM управлява стратегическото позициониране на продукцията.

 

           Производствена изпълнителска система MES (Manufacturing Execution Systems)

Заема междинна позиция между АСУП и АСУТП и е предназначена за решаване на оперативни задачи по управление на проектирането, производството и маркетинга.

 

            Система SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),

Системата изпълнява диспечерски функции по събиране и обработка на данни за:

 • Състоянието на оборудването;

 • Технологичните процеси;

 • Разработка на ПО за вградено оборудване.

            Система CNC (Computer Numerical Control)

Използват се за управление на вградено компютърно оборудване в технологичните линии. Наричат ги още вградени компютърни системи.

 

            Йерархия на системите за производство на продуктите

Системите използвани за управление жизнения цикъл на изделията както и във всяка друга сложна система има йерархична структура.