Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ПОДДРЪЖКА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИЗДЕЛИЯТА CALS

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТА

 

ПРОЦЕСИ НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ПРОДУКТИТЕ

 

КОНЦЕПТУАЛЕН МОДЕЛ CALS

 

CALS  ИНФОРМАЦИОННА ИНТЕГРАЦИЯ

 

ИНТЕГРИРАНА  ИНФОРМАЦИОННА СРЕДА

 

 

 

 

Непрекъснато развитие и поддръжка на жизнения цикъл на изделията

CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support)

 

Технологията е разработена през 80-те години на  XX век в Министерството на отбраната на САЩ.  Предназначена е за повишаване ефективността и качеството на бизнес-процесите, изпълнявани по време на целия жизнен цикъл на продуктите.  Системата се базира на серия стандарти.

 

Непрекъснато развитие и поддръжка на жизнения цикъл на изделията

 

Днес съществуват две много близки по своята същност концепции за информационна поддръжка жизнения цикъл на продуктите – CALS и PLM.

 

         PLM (Product Lifecycle Management) — технология за управление жизнения цикъл на изделия, която обхваща управлението на цялата информация от проектирането и производството до снемане от експлоатация.

 

Най-често понятиято  CALS се използва от държавните организации, а PLM от бизнес организациите.

 

В настоящото изложение се използва понятието CALS.

 

Характерни черти - поддръжка на жизнения цикъл на изделията CALS

 • Явява се едно от направленията за повишаване ефективността на промишления сектор на икономиката;

 • Представлява глобална бизнес стратегия за повишаване ефективността на бизнес процесите участващи в ЖЦ на продуктите;

 • Реализира информационна интеграция на всички етапи от ЖЦ на продукта.

Предмет - поддръжка на жизнения цикъл на изделията CALS

 • Технологии за информационна интеграция на процесите, съставляващи ЖЦ на продукта;

 • Комплекс единни информационни модели за стандартизация на начините за достъп до информацията и нейната коректна интерпретация;

 • Осигуряване на информационна сигурност;

 • Юридически въпроси на съвместното използване на информацията (в т.ч. на интелектуалната собственост).

Концепция - поддръжка на жизнения цикъл на изделията CALS

Базира се на повишаване ефективността на процесите от жизнения цикъл на изделията чрез по ефективно управление на информацията за тях.

 

                    Задачи CALS

Преобразуване ЖЦ на изделията  в автоматизиран процес чрез реинженеринг на съставящите го процеси.

 

                     Стратегия CALS

Концепцията CALS се реализира чрез стратегията CALS, базираща се на създаване единно информационно пространство (ЕИП)  за всички участници в ЖЦ на изделията.

 

Единно информационно пространство ЕИП

        

         Свойства на ЕИП:

 • Цялата информация е представена в електронен вид;

 • Обхваща цялата информация, създадена за изделието;

 • Явява се единствен източник на данни за изделието (пряк обмен на данни между участниците в ЖЦ на изделието е изключен;

 • Изгражда се на база международни, държавни отраслови информационни стандарти;

 • Използват се програмно-апаратни средства, налични в участниците в ЖЦ;

 • Подлежи на постоянно развитие.

Стратегията CALS предвижда две фази в изграждане на ЕИП.

 • Автоматизация на отделните процеси от ЖЦ на изделията и представяне на данните в електронен вид.

 • Интеграция на автоматизираните процеси и съответстващите им данни, вече представени в електронен вид.

 

                 Основни предимства на ЕИП

 • Осигуряване цялостност на данните за целия ЖЦ на изделията;

 • Възможност за организиране достъп на географски отдалечени участници в ЖЦ;

 • Отсъствие на загуби от данни при преход между етапите на ЖЦ.

 • Промените в данните се извършват едновременно при всички участници в ЖЦ;

 • Многократно увеличаване скоростта на извличане информация за изделията;

 

 Предимства - поддръжка на жизнения цикъл на изделията CALS

 

Предимства - поддръжка на жизнения цикъл на изделията CALS

 

CALS се разглежда като стратегия за оживяване в силно конкурентна пазарна среда позволяваща да се постигне:

 

Разширяване обхвата на дейността и пазарната номенклатура за сметка на кооперация с други предприятия. Базира се на стандартизираното представяне на информация за продукта на различни стадии от ЖЦ. Постига се:

 • Независимост от географското положение и държавната принадлежност;

 • Кооперация под формата на виртуални предприятия;

 • Кооперация във всички фази на ЖЦ.

Повишаване ефективността на бизнес процесите от ЖЦ чрез.:

 • Информационна интеграция;

 • Съкращаване на разходите за хартиени носители (документи);

 • Премахване на многократно въвеждане и обработка на информация;

 • Възможност за промяна състава на участниците без това да се отрази на достигнатите резултати.

 

Повишаване прозрачността и управляемостта на бизнес процесите чрез:

 • Техния реинженеринг;

 • Интегрирани модели на ЖЦ;

 • Подобрена координация между звената.

 

Повишаване привлекателността и конкурентно способността на продуктите чрез средствата за информационна поддръжка на етап експлоатация.;

 

Осигуряване на зададеното качество на продукта чрез интегрираната система за поддръжка на ЖЦ и електронното документиране и следене на всички процеси и процедури.