Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

 

ILM ПОЛИТИКА

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА ILM

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

ILM ПОЛИТИКА

 

СТРУКТУРИЗАЦИЯ НА ИНФОРМАЦИЯТА

 

Концепция - Управление жизнения  цикъл на информацията ILM

 

Концепция Управление жизнения цикъл на информацията ILM

 

             ILM база

Обвързва задачите за управление на инфраструктурата за съхранение и потребностите на бизнес приложенията по разместване, използване, съхраняване и миграция на данните.

 

Включва:

 • Инфраструктура за съхранение, включваща устройства за съхранение от различни класове;

 • Програмен инструментариум за  управление съхраняването на данните.

Платформа за съхранение

SAN Storage Area Networks

NAS Network Attached Storage

CAS Content Addressed Storage

Типове данни

Блокове

Файлове

ИО с постоянно съдържание

Изисквания

Производителност

Предаване по различни протоколи

Дълговечност

Гаранция за истинност

Типови приложения

Обработка на транзакции, хранилища, СУБД, ERP

Обединени файлови системи

Управление на съдържание

Начин на достъп

Съдържанието достъпно в реално време

 

Съдържанието защитено и съхранено

 

Политика - Управление жизнения  цикъл на информацията ILM

 

Политика - Управление жизнения цикъл на информацията ILM

 

Определяне значимостта на информацията на различните етапи по от ЖЦ. Значимостта се определя по правила и процедури, определени от корпорацията.

 

                 Бизнес правила

 
Създаване
Управление
Публикации/
Доставка
Архивиране/
Унищожаване
Бизнес правила
Ценност
Данни
Типове данни
Използване
Възстановяване
Сигурност
Стойност
Автори

Висока

Транзакционни

Денонощно

Незабавно

Контрол на достъпа

Висока

Ниска

Архивни

Рядко

Дни

Конфиденциалност

Ниска

Сътрудници, регулативни органи, партньори

 

 

 

 

 

 

                     ИТ изисквания

 
Създаване
Управление
Публикации/
Доставка
Арховиране/
Унищожаване
ИТ изисквания
Стойност

Апаратни

 

Масиви на високо ниво

 

Масиви на средно ниво

 

Магнитна лента; CAS

 

Софтуерни

Репликация;

Огледална технология;

Резервация

Управление HSM;

Управление на съдържанието

 

Архивиране;

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяне обема данни, необходими за приемане на решения.

Определя се от бизнес-логиката, като трудно се поддава на формализация. Най-често се използват препоръки на консултанти.

 

Определяне изискванията по защита на данните

                  

                   Показател RPO (Recovery Point Objectives)

Специфицира критическата маса информация, която може да бъде изгубена при извънредни събития без сътресения в бизнеса.

 

Показател RTO (Recovery Time Objectives)

Определя времето за престояване на системата от момента на блокиране на системата, поради някакво нарушение до възстановяване на работоспособността и.

 

 Споразумение за нивото на обслужване

Информацията се разделя на групи и за всяка група се предоставя съответно ниво на обслужване от техническата инфраструктура

Нивото на обслужване зависи от бизнес-изискванията на организацията и включва:

 • Категориите апаратно и програмно осигуряване;

 • Квалификацията на персонала;

 • Скорост на достъп;

 • Информационна сигурност;

 • Надеждност на съхраняване на данните.

 • На всеки елемент на данните, за всеки етап на  ЖЦ се определят определени параметри на качеството на обслужването:

 • Производителност на носителя;

 • Достъпност;

 • Ниво на защита;

 • Скорост на възстановяване;

 • Стойност на съхранение и т.н.

Права за достъп

Зависят от изискванията за управление и цялостност на данните. Тези изисквания определят конкретните действие при всяка миграция на данните.

 

Етапи на реализация на политиката по управление жизнения  цикъл на информацията

 

 

              Създаване архитектура на много нива

Явява се начален етап в ILM. Включва:

 • Разпределение на инфраструктурата по класове и определяне нива на обслужване.

 • Поместване данните на съответните нива на обслужване

 • На този етап се създава базата за управление информацията чрез правила.

              Внедряване на ILM в съответните приложения

На този етап се извършват следните видове дейности:

 • Подробна класификация на данни и приложения.

 • Определяне правила на миграция и бизнес правила за различните типове данни.

 • Внедряване на средствата за управление в основните приложения.

 • Разработените правила се реализират автоматично, чрез инструментални средства, обслужващи едно или няколко приложения, което осигурява по ефективно управление и оптимално разпределение ресурсите на паметта.

Системата се внедрява с приоритет в приложения, които косумират най-много ИТ ресурси и осигуряват възможност за бърза възвращаемост на вложените средства.