Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009 

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

 

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

 

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИС

 

 

 

Стратегия

В мениджмънта под стратегия се разбира:

 • Комплексна концепция, насочена към осъществяване мисията на организацията чрез реализиране нейните стратегически цели.

 • Организационни действия и управляващи подходи, използвани за реализиране  на организационните задачи и целите на организацията.

Информационна стратегия

Стратегия, която определя целите и задачите за информатизация на една организация.

 

Фактически информационната стратегия определя възможните, в контекста на една конкретна организация, начини за достигане на целево състояние на информационната система. Доколкото изходното и целевото състояние на информационната система в значителна степен се определят от съответната архитектура, то понятията архитектура и информационна стратегия се оказват неразривно свързани.

 

Архитектурата на информационната система осигурява определено ниво на стабилност, възможност за съхраняване на висока степен на съответствие на приложните системи с изискванията на бизнеса, както и съответствие на инфраструктурата на изискванията на приложните системи.

 

Всеки от елементите на информационната система (заинтересовани страни, организация, процеси и информационни технологии), се разглежда като съставна част на информационната стратегия и оказва влияние върху реализиране на поставените цели.

 

Архитектура на информационната система

 

В същото време стратегията на информационните технологии определя необходимия процес на управляеми и целенасочени промени в архитектурата и набора приложни системи и технологии, които са необходими за удовлетворяване на бъдещите потребности на организацията.

 

Информационна стратегия

 

Бизнес-стратегията трябва да идентифицира направленията в развитието на бизнеса и причините за избора на тези направления.

 

Информационната стратегия трябва да идентифицира информационните системи, които са необходими за поддръжка на бизнес стратегията, както и ролята на тази система в общата архитектура.

 

ИТ-стратегията трябва да покаже как информационните системи могат да бъдат реализирани в организацията и какви технологии са необходими за това.

 

Реализация на информационната стратегия (Gartner)

Етапи на реализация:

 1. Съгласуване вижданията за потребностите на бизнеса;

 2. Определяне процесите за управление и контрол, избор на финансови критерии/инструменти за приемане на решения и сравнителен анализ на вариантите на стратегията;

 3. Определяне на бъдещото състояние на архитектурата на организацията (описание от високо ниво);

 4. Анализ на текущото състояние  на ИТ и оценка на вариантите на реализация с отчитане ограниченията наложени от съществуващата инфраструктура.

 5. Разработка на стратегия за развитие на информационни приложения (системи). Прилагане на знанията получени от предходните етапи.

 6. Формиране на стратегия за развитие на процеси и операции за управление на ИТ ресурсите.

 7. Определяне на стратегия и задачи по развитие на необходимите ИТ специалисти и позициониране на възможностите за аутсорсинг.

 8. Подготовка на документ с описание на стратегията и предоставяне резултатите за обсъждане.

 9. Организация на управленски процес за поддръжка на стратегията в актуално състояние.

 

На фигурата по-долу е показан процеса на разработка на информационна стратегия . Фигурата показва аспектите свързани с изработка на стратегията и тяхната връзка с тактическото ниво.

 

Реализация на информационната стратегия

 

 

Фактори на влияния върху информационната стратегия:

 • Ключови стратегии – определят изискванията към бизнес архитектурата и портфейла приложни системи, както и границите за по-долните нива – технологическа архитектура, архитектурни шаблони и т.н..

 • Кратко описание на стратегията – задава общия контекст и перспективи.

 • Финансови инструменти – осигуряват използване на показатели за оценяване качеството и ефективността на отделните процеси.

 • Избор на проекти – реализация на инициативи за практическа реализация на стратегията.