Информатизация на бизнеса

© Христо Тужаров,

Септември 2009

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

[Home] [Съдържание] [Асеневци] [Консултации] [Инфопедия]

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

ИНФОРМАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОРТФОЛИО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ

 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА БИС

 

 
 

Информатизация

Организиран социално-икономически и научно-технически   процес   по създаване на  оптимални   условия за удовлетворяване на информационните потребности и реализация правата на гражданите,  властите и организациите.

Информатизация на бизнеса

Информатизация на бизнеса

Базира се на формиране и използване на информационните ресурси и информационната култура на персонала на организациите..

Отделя се особено внимание на създаване условия за осигуряване пълноценно използване на достоверни, изчерпателни и своевременни знания във всички производствени и управленски дейности.

Създаване на правови, икономически, технологични, социални условия за това информацията да бъде достъпна в най-кратки срокове, по всяко време и за всеки потребител при вземане на управленски решения.

Създаване на апаратни и програмни средства, телекомуникационни системи, осигуряващи формиране на информационни ресурси и достъп до тях, включително съхраняване, преобразуване, обработка и предаване на данни, информация и знания.

Осигуряване с предимство на производството и възпроизводството на информация и знания.

Разработка и реализация на организационно- методически основи за внедряване на информационни технологии в системата за управление на организациите.

Направления в информатизация на бизнеса

По изследвания на Gartner, основни направления в информатизация на бизнеса са следните:

 

:Направления в информатизация на бизнеса

 

Ролята на информационните технологии претърпява съществени изменения даже в случаите, когато ключовите бизнес процеси на съответната организация не се променят. Това се обуслява от новите възможности на ИТ в частта достъпност, разпространеност, увеличаване на изчислителните мощности и производителности, интерактивността и т.н.

Фактически за няколко десетки години основния фокус на приложение на ИТ се измества от автоматизация на рутинни операции към преобразуване основната дейност на организацията.

 .приложение на информационните технологии

В началото информатизацията на бизнеса води до автоматизация на отделни операции.  При това основния ефект се достига за сметка на съкрашаване на времето или стойността на съществуващи функции, като развитието на ИТ следва развитието на бизнеса.

Днес информатизацията на бизнеса води до промени на самия бизнес.

информатизацията на бизнеса води до промени на самия бизнес.