ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

  

Управление на ИТ услуги

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управление на ИТ услуги

ИТ услуги

Система за управление на ИТ услугите

Въдение в стандартизацията на ITSM

 

 

Съвременните организации имат възможност да прилагат водещи практики в областта на управление на ИТ услугите (ITSM) в много сфери от своята дейност.

ITSM – концепция, базирана на подход за управление на ИТ, ориентиран към потребителите. Това се изразява в съгласуваност на ИТ услугите с потребностите на бизнеса и позволява да се:

  • Повиши прозрачността и ефективността от разходите за ИТ;

  • Осигури използването на важни за бизнеса ИТ услуги;

  • Обезпечат общопризнати стандарти за управление на ИТ.

       Фактори влияещи върху ефективността на ИТ услугите:

       Значение на ITSM

Основни документи в областта ITSM

SOX

На 30 июли 2002 г. президентът Буш подписва закона Sarbanes-Oxley Act , който се явява едно от най-заначителните промени във федералното законодателство  на САЩ за последните 60 години.

  • Значително се втвърдяват изискванията към финансовата отчетност и към нейното реализиране.

  • Разглеждат се въпроси за независим одит, корпоративна отговорност , финансова прозрачност, конфликт на интереси и т.н.

COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission )

Комисията е създадена в края на 80-те години за да анализира създалата се кризисна ситуация, свързана с финансовите институции на САЩ. Едно от предложенията на комисията е да се разработи интегрирано ръководство по вътрешен контрол. За реализация на тази препоръка бива създаден COSO комитет.

Моделите на риск и контрол, предложени от  COSO, са в основата на редица други модели, методи и стандарти.

В 2001 году COSO инициира проект по разработка на концептуалните основи на управлението на риска с цел да се използва от ръководствата на ортанизациите при оценка на системите за управление на риска и тяхното усъвършенстване.

ITIL (IT Infrastructure Library)

Серия книги, издавана от британското правителствено агентство (Office of Government Commerce OGC ), обобщаващи световния опит в областта на ITSM.

ITIL v1, публикувана през 1980 г. съдържа 41 книги в по- голяма степен съответства на най-добрите практики, но е трудна за възприемане.

ITIL v2, публикувана през 2001 -2002 г. съдържа препоръки по отделни процеси за управление на ИТ услуги.

ITIL v3 , публикувана през 2007 г. съдържа препоръки по управление на ИТ услуги чрез детайлно описание на техния жизнен цикъл.

ISO/IEC 20000

Международен стандарт по управление на ИТ услуги, издаден през 2005 г. , който подкрепя световната популярност на ITIL.

Сертификацията по този стандарт показва, доколко разумно използва организацията ITIL принципите при внедряване на ITSM.

За сертифициране по този стандарт е необходимо не само високо ниво на зрялост на процесите, но и отработена процедура по тяхното усъвършенстване.

CoBit (Control Objectives for Information and related Technology)

Методология за управление на ИT, разработена от асоциацията ISACA (Information Systems Audit and Control Association)

Често се използва за контрол  ИТ съответствието на световните практики, както и при определяне на вътрешните контролиращи мерки.