ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на достъпността

(Availability Management, AVB)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Цел -  да се оптимизира потенциала на ИТ инфраструктурата, за да се гарантира наличието на ИТ услуги чрез планиране и изграждане на надеждна и устойчива инфраструктура, управление на взаимоотношенията с ключови партньори в съответствие с изискванията на услугата.

 

 

 

Определения


     Достъпност (Availability) - способност на услугата или нейните компоненти, за извършване на желаната функция в даден момент или период от време.


      Надеждност (
(Reliability)  - достъпност на услуги в рамките на договорения период от време, без никакви прекъсвания


     Отказоустойчивост
(Resilience) - способност на услугата да поддържа достъпност при откази на един или няколко ИТ компонента.


     Ремонтопригодност
(Maintainability) - способността за извършване на работа, за изпълнението на услугата и нейното възстановяване след повреди, както и провеждане на профилактика и регламентирани инспекции


      Обслужваемост (Serviceability) - определя поддръжката, която се осигурява на услугата, предоставяна от външни организации

     Средно  време за ремонт
(Mean time to repair, MTTR) - Време на престой, средното време между възникване на повреда и възстановяване на услугата.

 

     Средното време между повреди (Mean time between failures, MTBF)  - Период на работоспособно състояние
(
uptime), средно време между възстановяване след една повреда и появата на друга


     Средното време между системни инциденти
(Mean time between system incidents, MTBSI) - средното време между два последователни инциденти. MTBSI = MTTR + MTBF
 

     Анализ на въздействието на отказ  (Component failure impact analysis  CFIA) - метод на матрица за достъп до стратегически компоненти и техните роли във всяка услуга


     Анализ  на дърво на неизправности
(Fault tree analysis, FTA) - метод на създаване за всяка отделна услуга на дърво, по което се определя верига от събития, водещи до откази.


      Методът за анализ и управление на риска
(CCTA Risk analysis & management method, CRAMM) - метод за определяне на мерки за защита на конфиденциалността, целостта и достъпността на ИТ инфраструктурата

     Анализ на системата за престой
(System outage analysis, SOA)Вход

 • Бизнес изисквания

 • Изисквания за достъпност

 • Данни за Inc, PRB, CI

 • Постигане на ниво на обслужване

Изходи

 • Критерии за разработка на принципи за  достъпността и възстановяване

 • Устойчивост на конфигурационните единици (CI)

 • Доклад за достигнато ниво на услугата

 • Мониторинг на достъпността

 • План за подобряване на достъпността

Показатели

 • Престой, недостъпност на услуги (минути)

 • Време за откриване на неизправности (минути)

 • Време за реагиране на неизправност (минути)

 • Време за отстраняване на неизправност (минути)

 • MTBSI (средно време между системни неизправности) (минути)

 • MTTR (средно време до прекратяване на престоя, срадно време за възстановяване ) (минути)