ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на непрекъснатостта

(IT Service Continuity Management, ITSCM)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Цел - управление на непрекъснатостта на услугата, за да запази цялостното управление на непрекъснатостта на бизнеса, като се гарантира възстановяване на ИТ оборудването и услугите (включително компютърни системи, мрежи, приложения, телекомуникации, техническа поддръжка и службата Service Desk) в рамките на изискваните от бизнеса качество и срокове

Определения

      Извънредна ситуация  - събитие, което има отрицателно въздействие върху функционирането на услугата / система, която изисква значителни усилия, за да се възстанови първоначалното ниво на производителност

     Процес за управление на непрекъснатостта на бизнеса (Business continuity management, BCM) - осигурява анализ и управление на риска, което позволява на организациите по всяко време да се гарантира съхранение на минималния производствен капацитет и нивото на обслужване

     План за осигуряване на непрекъснатост(Contingency plan) - анализ на въздействието върху бизнеса (Business impact analysis):

Дейности


 

Вход

 • Бизнес стратегия

 • Активи (Компоненти)

 • Заплахи и зависимости

 • Уязвимости

Изходи

 • Анализ на риска

 • Управление на риска

 • Метод за възстановяване на услуги

 • План за възстановяване на услугата (ITSC)

Роли

Мениджър за управление на непрекъснатостта

 • Организира изпълнението на процеса

 • Разработва и одобрява план ITSC, Извършва анализ на риска

 • Ръководи възстановяването и  непрекъснатостт на ИТ услугите

 • Съставя отчети при кризисни ситуации

Показатели

 • Броят на услугите, които не са обхванати от плана ITSC (услуги)

 • Забавяне в изготвянето и актуализирането на плана ITSC (дни)

 • Брой на неправилни вписвания в справочника на екипа за кризисен контрол

 • Закъсняване с готовността на резервни мощности (време)

   

Рискове

 • ITSCM е важна част от BCM. Ефективното прилагане ITSCM без BCM, на практика е невъзможно!

 • ITSCM не носи отговорност за незначителни технически грешки, които са фиксирани в процеса на управление на инциденти

 • ITSCM не обхваща дългосрочни рискове, свързани с промените в бизнес стратегии, политическата ситуация и т.н.