ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на капацитета

(Capacity Management, CAP)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Цел -  да се гарантира, че наличните ИТ винаги са оправдани от гледна точка на цена и са в съответствие с настоящите и бъдещите нужди на бизнеса.


 

 


Определения


     Управление на производителността
(Performance management) - измерване, наблюдение и конфигуриране на компоненти на ИТ инфраструктурата за постигане на оптимални резултати

     Планиране на капацитет
(Capacity planning) -  разработване на план за капацитет  базирана на база данни капацитет, анализа на текущата ситуация и прогнозиране на бъдещото използване на  ИТ инфраструктурата

     Мащабиране на приложенията
(Application sizing) - определението на AO капацитета / пропускна способност на мрежата и т.н. за поддръжка на нови или модифицирани услуги при очаквано работно натоварване.

 

     Моделиране (Modeling) - определяне на необходимия капацитет
 

     План за капацитета (Capacity plan) - документ, съдържащ:

 • обобщение на текущата употреба на ресурсите,

 • прогноза за бъдещите потребности от ресурси,

 • препоръки за развитие.

Явява се най важния входен документ за САР

 

     База данни капацитет (Capacity Database, CDB) - база данни, съдържаща информация за капацитета на ИТ инфраструктурата. Може да бъде част от CMDB

 

 

 

 

 Дейности


     Мониторинг
Изграждане на централно хранилище на данни за производителността на ИТ ресурси
je, за да анализират тенденции, промени в изискванията и планирането на инвестициите в ИТ инфраструктурата

      Хармонизиране на изискванията
Хармонизиране постижимо качеството на ИТ услугите в рамките на възможностите на ИТ ресурси

     Проектиране
Моделиране и планиране на сценарии, оптимизиращи ИТ инфраструктурата, с цел определяне изискванията към производителността на ИТ ресурсите при промени и развитие на бизнеса
 

       Оптимизация
Централизация и автоматизация на динамичното преразпределяне на ИТ капацитетите.
 

      Премахване на излишъка или недостига на ИТ ресурси;
      Оценка  - оценка на възможностите за  виртуализация на ИТ ресурсите

 
      Динамично преразпределението на апаратните и софтуерни ресурси -  на базата на оперативни нужди и очаквания за  производителността на ИТ ресурси, с цел осигуряване на необходимото ниво на бизнес услуги 

Вход

 • Нива на услугата

 • Бизнес план

 • Бизнес стратегия

 • Бизнес изисквания

 • План за проекти

 • Финансов план

 • Бюджет

Изходи

 • Анализ на ефективността (Effectiveness)

 • План капацитет (Capacity plan)

 • Базата данни за капацитета (Capacity Database, CDB)

 • Отчети за капацитета

 • Одиторски доклади

 • Препоръки за нивото на обслужване

Роли


      Мениджър по капацитета

 • Организиране на процеса;

 • Разработва и поддържа плана за капацитета;

 • Обновяване на базата данни капацитет (CDB)

Показатели

 • Процент на използване на ИТ (% натоварване)

 • Брой нарушения на SLA, поради недостатъчна производителността ( нарушения на SLA)

 • Процент на CI, за които се контролира производителността (% CI)

 • Разходи за разработването на план за развитие на капацитета (разходи)