ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на финансите

(Financial Management for IT Services, FIN)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Цел - осигуряване на икономически оптимално използване на ИТ активи и ресурси, необходими за ефективно предоставяне на ИТ услуги.

 Определения

     Бюджетиране (Budgeting) - прогнози за разходите и контрол на разходите

      Счетоводство (Accounting) - мониторинг на финансовите разходи на IT организации

     Фактуриране (Charging) - всички дейности, свързани с изготвянето на фактури за предоставени услуги,

     Преки разходи (Direct costs) - разходи, свързани изключително с IT услуги

     Непреките разходи
(Indirect costs) - разходи, които не са свързани с ИТ услуги (например, административни разходи)

     Текущи разходи (Fixed costs) - не зависят от обема на услугите (инвестиции в софтуер и SA, сграда)

      Променливи разходи (Variable costs) - разходи, които варират с промените в производството

     Капиталови разходи (Capital costs) - разходи, свързани със закупуването на активи, предназначени за дълготрайна употреба в рамките на организацията

     Оперативни разходи
(Operational costs) - ежедневните разходи, които не са свързани с МТР (т.е. разходите за лицензиране, застрахователни премии)

     Цената на оборудването
(Equipment cost unit, ECU) - цената на хардуера

    Цената на софтуера
(Software cost unit, SCU) - преките и непреки разходи за подпомагане на функционирането на системата

     Организационни разходи (Organization cost unit, OCU) - директни непреки разходи за персонал, които могат да бъдат  постоянни или променливи

       Разходи за настаняване (Accommodation cost unit, ACU) - преките и непреки разходи, свързани с настаняване (офис, сървърно помещение) 

     Прехвърляне на разходи (Transfer cost unit, TCU) - разходи за стоки и услуги, предоставяни от други лица, т.е. вътрешни транзакции между поделенията на организацията

      Отчитане на разходите (Cost accounting, CA) - разходи, свързани с дейността на процеса на UV

Дейности

  • Контрол върху ИТ разходите

  • Осигуряване на необходимото ниво на финансиране за планирани дейности,

  • Осигуряване на финансова информация за започване на инсталацията на софтуера / конфигурации

  • Мониторинг на използването на ИТ активи, за да се увеличи възвръщаемостта на ИТ

  • Разпределението на бюджетните разходи за ИТ

Вход

Видове разходи

Изходи

  • Бюджет

  • Обосновка на разходите

  • Отчитане на разходите

Роли
       Ръководителят на ИТ
Формулира основните насоки на развитие на системите за бюджетиране, счетоводство и фактуриране

Показатели

  • Степента на достоверност  (в проценти) на последната финансова прогноза (% от разходите)

  • Обща стойност на собствеността (Обща стойност на собствеността - TCO) на ИТ (стойност)