ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на релизите

(Release Management, REL)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

Цел - планиране и контрол на разполагането на актуализации на софтуер и хардуер, като се гарантира успешното реализиране на много промени наведнъж.Определения

        Релиз (release) - набор от нови и / или модифицирани CI, които са тествани заедно и са пуснати в експлоатация

         Библиотека за еталонно ПО (definitive software library, DSL)  - защитено хранилище за тествани и авторизирани версии на софтуера

        Единица за релиз  (release unit) - набор от компоненти на ИТ услуги, които обикновено се прилагат заедно

 Дейности

        Планиране REL

 • Общо съгласие по съдържанието на REL;

 • Синхронизиране на стъпки във времето и мястото, бизнес единици и заявители;

 • Съставяне на график REL;

 • Изследвания, използвани за оценка на апараното и програмно осигуряване;

 • Планиране на натоварването ресурси;

 • Съгласуване на роли и отговорности;

 • Получаванена предложение и преговори с доставчиците за закупуване на оборудване или услуги по инсталиране;

 • Разработване на план за гарантиране на качеството на REL;

         Проектиране, разработка и конфигуриране на REL

         Приемането на
REL (тестване)

        Планиране на внедряването

 • Изготвяне на план на ресурси,

 • Изготвяне на списъци на CI за инсталация / изваждане от експлоатация на всичкия ненужен софтуер и хардуер;

 • Документиране на план за действие за всяка площадка;

 • Формиране описание на REL и комуникациите с крайните потребители;

 • Планиране на комуникациите;

 • Разработка на план за закупуване на необходимия софтуер и хардуер;

 • Насрочване на срещи с персонала, ангажиран в REL

        Комуникации, подготовка и обучение

         Разпространение и инсталацияВход

 • Авторизирани RFC

 • Политика за управление на релизите

 • Резултати от работата на САВ

Роли

       Мениджър по управление на релизите

 • Организира на процеса,

 • Развива и актуализира политиката и друга  документация за процеса;

 • Заедно със собственика назначават координатори,

 • Отговаря за отчетността, планирането и внедряването на големи релизи.

         Мениджър по тестване

         Координатор управление на релизи

      Мениджър
DSL \ DHS

Предимства

 • Увеличаване на дела на успешните REL (АО и ПО ) - повишаване на качеството на услугите

 • Минимизиране прекъсвания в предоставяне услуги на бизнеса

 • Гарантиране, че използваните ИТ притежават определено нива на качество;

 • Устойчивост на тестовата среда и средата за експлоатация (намаляване на грешките)

 • Възможност за инсталиране и контрол на софтуер, използван в отдалечени места, от центъра

 • Намаляване на вероятността за поява и на използването на нелегален софтуер - одит на лицензиите

 • Намаляване на риска от неоткрита поява на вируси и други подобни софтуерни продукти;

 • Намалява времето за REL

Показатели

 • Процент на REL, завършени на време и в рамките на бюджета

 • Брой Inc, предизвикани от грешки при  реализиране на релизите.

 • Процент на REL, въведеиа без изпитване

 • Брой на неправилно описани REL в CMDB

 • Броят на несъответствия в DSL \ DHL

Рискове

 •  Липса на подкрепа от ръководството, липса на ресурси

 • Липса на действие за подобряване на процеса и актуализиране процесната документация

 • Неясно разделение на отговорностите

 • Увеличаване времето на внедряване

 • Липса на подкрепа от страна на процесите за управление на промените и конфигурациите.