ITSM

© Христо Тужаров, май 2009

 

Управление на конфигурациите

(Configuration Management, CFG)

 

[Home] [Съдържание] [ISO 20000] [Бизнес консултации] [Асеневци] [Инфопедия]

Управлението на ИТ услуги ITSM

Управление на инциденти

Управление на проблеми

Управление на конфигурации

Управление на промените

Управление на релизите

Управление на нивото на услугите

Управление на финансите

Управление на капацитета

Управление на непрекъснатостта

Управление на достъпността

 

 

Цел - да се събира и актуализира информацията за компоненти на IT-инфраструктурата, осигураване с тази информация на другите процеси.

 

Определения


      Конфигурационна единица (
сonfiguration item CI ) - елемент от инфраструктурата или обекти, свързани с инфраструктурата (напр. RFC), които се намират под контрола на процеса за управление на конфигурации.

 

      Конфигурационна база данни  (Configuration Management Database CMDB) - база данни, съдържаща цялата необходима информация за всички CI и връзките между тях

 
      Базовата конфигурация (
sonfiguration baseline) - конфигурацията на продукт / система в определено време, отразяваща структурата и детайлите на продукта / системата. Базовата конфигурация позволява да се възстанови състоянието на продукта / системата


      Управление на активи - финансово наблюдение на активи, цена на придобиване която надхвърля  лимита. Вземете под внимание не само ИТ обектите, но връзките между обектите, които не са проследени.

 
      Управление на конфигурацията - процес на съхранение на техническа информация за
CI, и връзки между тях


Дейности

 


     

 

Планиране

 • Цели, задачи и обхват;

 • Съответствие на корпоративните политики и стандарти;

 • Роли и сфери на отговорност;

 • Правила за наименование на CI;

 • Процедури и сроковете за тяхното изпълнение;

 • Интерфейси към други процеси и дейности на външни организации;

 • Високо ниво на описание на системната архитектура,

 • Дати на създаване на базови конфигурации;

 • Основни версии, на контролните точки и контрол по изпълнението на плана за необходимите ресурси.

      Идентификация


Подбор, идентификация и маркировка на конфигурационни структури и
CI,  включително и на "собственик", и връзката между тях.


      Контрол на
CI

 • Регистрация на нов CI;

 • Обновяване CI при осъществяването на промени;

 • Актуализации на RFC (свързани със CI, детайли на реализация);

 • Актуализиране данните в CMDB за отстранване на установените несъответствия;

 • Лицензионен контрол;

 • Архивиране на CI при изваждане / бракуване на активи;

       Отчитане статуса на конфигурациите
Отчетността за всички настоящи и исторически данни за всеки
CI по време на целия му жизнен цикъл

      Проверка и одит
Поредица от проверки и одити, които проверяват физическото наличие на
CI и удостоверяват, че те са взети под внимание

Роли


     Мениджър по конфигурация

 • Планиране на целите, задачите, обхвата,

 • Организация на интерфейсите към другите процеси;

 • Отговорност за резултатите;

 • Развитие и хармонизиране на правилата за отчет;

 • Идентифициране и планиране на одити на CMDB,

 • Анализ на съществуващите и Разработване на изисквания за нов дизайн на системата за управление на котфигурациите;

 • Организация и контрол на процеса; Осигуряване на наличието и достоверността на данните

      Библиотекар

 • Съдейства на мениджъра в процеса на разработване на плана за управление на конфигурациите;

 • Съдействие за създаването и текущо съпровождане на CMDB библиотеките;

 • Съдейства за идентификация на CI;

 • Осигурава актуализирането на данните в CMDB;

 • Подготвя огчети за състоянието на CI;

 • Съдействие при провеждането на одити на CMDB;

     Координатор на конфигурации
Специалист по отчитане на ИТ активите

 

 Предимства

 • Осигуряване на точна информация за CI и съответствието с документацията (в подкрепа на други процеси);

 • Следене на ценните CI;

 • Съдейства за финансовото планиране и планиране на разходите;

 • Достъпност на информацията за произведените промени в софтуера

 • Участва в планирането на дейностите по време на извънредни ситуации

 • Поддръжка и подобряване на управление на релизите;

 • Подобряване на сигурността чрез контрол върху използавните версии на CI

 • Осигуряване на възможности за намаляване на използването на неоторизиран софтуер

 • Осигуряване на възможности за безопасно, продуктивно и ефективно анализиране въздействието и планиране на промените;

 • Осигуряване на процеса по управление на проблемите данни за тенденциите

Ключови фактори за успех

 • Специално внимание към управлението на процеса;

 • Реалистични цели и мониторинг  за постигането им;

 • Актуална CMDB

 • Автоматизацията е конфигурирана в съответствие с изискванията на процеса;

 • Ефективни диагностични инструменти

Показатели

 • Броят на несъответствията, идентифицирани за период;

 • Брой на INC и PRB, неправилно, свързани с отработените промени;

 • Броят на RFC, които не са били изпълнени поради лоша оценка на въздействието на  неверни данни в CMDB или лош контрол

 • Средно време за съгласуване/ реализация на промяна;

 • Броят на «излишни» лицензии при разбиване по площадки;

 • Броят на разкрити нерегистрирани CI

Рискове

 • Липса на подкрепа от ръководството, липса на ресурси;

 • Липса на действие за подобряване на процеса и актуализиране на процесната документация;

 • Неясно разделение на отговорностите

 • Липса на знания и умения от специалистите

 • Неадекватна система за автоматизация

 • Липса на подкрепа от страна на процесите – управление на промените и релизите;