APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ДИАГРАМА НА ПОТОЦИ ОТ ДАННИ DFD 

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ТЕХНИКИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

СЪБИРАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ  НА  РАЗХОДИТЕ  И  ПОЛЗИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ БЛОК-СХЕМИ 

ДИАГРАМА НА ПОТОЦИ ОТ ДАННИ DFD

 

Определение на DFD 

Диаграмата на потоци от данни  (DFD -  Data Flow Diagrams ) се явява методология за графичен анализ, описваща външните по отношения на системата източници и получатели на данни, логически функции, потоци от данни и хранилища на данни, до които се осъществява достъп.

 

Цел на DFD 

Създаване на модел на анализираната ИС, който се определя като йерархия на диаграми на потоци от данни, описващи асинхронен процес на преобразуване на данни в информация от системата.

 

Видове DFD диаграми

  • Диаграми от високо ниво (контекстни диаграми) – определят основните процеси или подсистеми на ИС с външните входове и изходи.

  • Диаграми от ниско ниво – детайлизират диаграмите от високо ниво. Декомпозицията продължава до като не бъде достигнато ниво, на което процесите стават елементарни и не могат да се декомпозират.

Източниците на информация (външни обекти) генерират информационни потоци, пренасящи информация към подсистеми или процеси. Те от своя страна преобразуват информацията и създават нови потоци, пренасящи информацията към други процеси или подсистеми, хранилища на данни или външни обекти.

 

Основни компоненти на диаграмите DFD 

Наименование

Обозначение

Пояснение

Външен обект

Представлява материален предмет или физическо лице, явяващо се източник или приемник на информация. Намира се извън границите на ИС.

Пример:клиент, доставчик, склад

Системи и подсистеми

Сложните ИС се разбиват на подсистеми.

Процес

Процесът представлява преобразуване на входен поток от данни в изходен, в съответствие с определен алгоритъм. Може да бъде отдел, програма, устройство и т.н  Описва с глагол, след който следват съществителни.

Пример: Заемане на книги

Доставка на стоки

Хранилища на данни

Хранилището на данни се явява абстрактно устройство за съхранение на данни. То може да бъде реализирано физически във вид на микрофиш, картотека, таблица, файл и т.н. Идентифицира се с буквата "D" и произволно число. 

Поток данни

Потокът от данни определя информацията предавана по някакво съединение от източник към приемник на данни. Може да бъде информация предавана между две устройства, изпращана по пощата, пренасяна на физически носител и т.н. Всеки поток от данни има име.

 

Пример: Контекстна диаграма на процеса „Анализ на ИС”