APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ 

Еволюционен мадел за разработка на информационни системи

При този модел ИС се разработва във вид на последователни модули. Изискванията към ИС се установяват частично и се доуточняват при реализацията на всеки следващ модул от структурата на системата.

 

Основна идея на еволюционния мадел

Еволюционно прототипиране в рамките на целия жизнен цикъл на ИС.

 

Моделиране на отделните функции (процеси)  на системата в прототипи и постепенно еволюционно доработване на създадените прототипи до изпълнение на всички зададени функционални изисквания за системата.

 

В литературата най-често моделът се нарича RAD (Rapid Application Development – модел за бърза разработка на приложения)

 

Същност на еволюционния мадел

Използването на еволюционния модел предполага изследване на предметната област, с цел изучаване потребностите на потребителя и анализ на възможностите за прилагане на този модел.

 

Моделът се използва за разработка на не много сложни и критични системи, за които главно изискване е постигане функционалност на системата.

 

Разработката на ИС се провежда итерационно, като се следва пътя на еволюционното и развитие – последователно се разработват прототипи на модулите на системата , чрез които се проверява реализацията на изискванията на потребителя. Този процес по същество се явява итерационен с повтарящи се етапи на разработка до достигане на готов продукт.

 

По своята същност този модел е много близък до спиралния и в голяма степен реализира неговите предимства.

 

 

Еволюционен мадел за разработка на информационни системи

 

 

 

В модела съществуват две основни итерации:

  • При разработка на функционалния прототип;

  • При проектиране и реализация на системата.

Предназначение на еволюционния мадел

Моделът се използва при разработка на системи, където най - важни се явяват функционалните възможности, и при които е необходимо бързо да се решат определени проблеми или да се покаже конкретен резултат.

 

Преимущества на еволюционния мадел

  • Бърза реализация на някои от функционалните възможности на системата;

  • Внедряването на системата на части, дава по-добра възможност за усвояването и.

  • Ограничаване на човешките ресурси заети с разработката в продължение на дълъг период;

  • Наличие на постоянна обратна връзка с потребителите;

  • Опростяване внасяне на промени в системата.

  • След внедряването и системата се доразвива в направление на добавяне на нефункционални изисквания – защита на данните и т.н.