APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЛОГИЧЕСКИ БЛОК-СХЕМИ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ТЕХНИКИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

СЪБИРАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ  НА  РАЗХОДИТЕ  И  ПОЛЗИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ БЛОК-СХЕМИ 

ДИАГРАМА НА ПОТОЦИ ОТ ДАННИ DFD

 

Логически блок схеми

Специфичен набор от добре дефинирани прости логически процедури, които трябва да се следват за решаване на проблем в краен брой стъпки.

В литературата логическите блок-схеми най-често се срещат под названието алгоритми. Те са се доказали в практиката като успешен начин за решаване на трудни проблеми чрез разделянето им на прости и лесни за разбиране стъпки. Тези стъпки позволяват да извършите действието успешно дори и да не разбирате какво точно правите. Представят нагледно серия от действия и са лесни за разбиране и проследяване.

  • Използват се в ръководствата за експлоатация за представяне на последователност от действия.

  • Подходящи са за представяне на процеси, когато има разнообразни опе­рации и оценка на условията.

  • Използват се за специфициране на програми.

 Правила за съставяне на логически блок схеми

  • Броят действия трябва да е краен и достатъчно кратък, за да се изпълни;

  • Всички действия трябва да бъдат изпълними;

  • Алгоритъмът трябва да има начало и край;

  • Тръгвайки от произволна точка, трябва да достигнете края на алгоритъма.

Основни елементи на логически блок схеми

 

Обозначение

Наименование

Пояснение

Линия на ин­формационния поток

Използва се за определяне посоката за протичане на информация между елементите.

 

Краен елемент

Използва се за посочване началото и края на алгоритъма.

 

 

 

Процес или действие

Кратко описание на процеса.

                                             

Схема за ре­шение или въпрос

Използва се, за  представяне на си­туация с две възможни състояния. В резултат на решението информационния поток се насочва в една от двете възможни посоки. Всяка схема за решение има само два изхода — да и не.

 

Примерна логическа блок-схема