APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ТЕХНИКИ И СРЕДСТВА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

ДЕКОМПОЗИЦИЯ

СЪБИРАНЕ  НА  ИНФОРМАЦИЯ

АНАЛИЗ  НА  РАЗХОДИТЕ  И  ПОЛЗИТЕ

ЛОГИЧЕСКИ БЛОК-СХЕМИ

ДИАГРАМА НА ПОТОЦИ ОТ ДАННИ DFD

 

Декомпозиция

Декомпозицията е техника, която може да се използва в повечето от етапите на анализа и проектирането. Чрез нея се постига:

  • Детайлизиране на елемента, който е предмет на анализа.

  • Изясняване и нагледно представяне  структурата на елемента.

 

Декомпозицията  се реализира чрез метода  TOP-DOWN  ( “от горе - надолу” или  “от общото към детайлното”). При него елементът предмет на анализа постепенно се разделя на самостоятелни поделементи дотогава, докато се стигне до така наречените черни кутии—елементи, които не могат да се разделят. При прилагане на този метод  се получава дървовидна структура.

 

Декомпозицията е може би най-лесната за разбиране техника и  същевременно най—трудната за усвояване. Добрите аналитици са добри заради това, че умеят да стигат до подробностите, започвайки от общото. Те имат изграден начин на мислене и декомпозицията е в основата му.

 

Правила на декомпозицията

 

За да постигнете успехи в тази област, е необходимо да се научите да декомпозирате всичко, което ви се изпречи на пътя, а за това трябват много и системни тренировки. Ето няколко правила, които са важни за начинаещия аналитик:

 

 

Правило 1 : Научете се да мислите “от  общото  към  подробностите”

 

Средства за декомпозиция

Средства за декомпозиция

 

Най-често в анализа и проектирането на системите ще ви се наложи да декомпозирате следните елементи:

 

Елемент

Пояснение

Система/

функции

Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат по­между си чрез своите входове и изходи. Всяка подсистема удов­летворява изискванията за система.Декомпозицията про­дъл­жава, до­ка­то се стигне до основните елементи (черни кутии).


 

Цели

Целите са съставени от подцели. За да функционира и се развива всяка организация трябва да има ясни, конкретни и най-важното де­тайлизирани цели. На база поставените цели се формулират изискванията към новата информационна система.

Задачи

 

Задачите описват дейностите, които се извършват в една орга­ни­зация. Дейностите  са съставени от процеси, при декомпозицията на ко­то  се изясняват  начина и последователността на изпълнение на опе­рациите в организацията.

Проблеми

Организациите не могат да съществуват без проблеми. Чрез ре­ша­ването им те се развиват. Ето защо е много важно своевременното им откриване, проследяване на развитието им, декомпозицията им и в крайна сметка— решаването им.

 Данни

Данните са основен компонент в ИС на една организация. Струк­турата на данните може да се разглежда, като постоянен елемент, а функциите— като зависими от нея. Данните се  декомпозират, като се разглеждат първо типовете обекти, за които организацията би желала да поддържа данни и връзките между тях. След това се разглеждат типовете данни, които трябва да се съхраняват за тези обекти, и на последно място — как трябва да се съхраняват физически данните .

 

 

Помощни таблицислужат за определяне отделните поделементи. Структурират се в зависимост от предмета на изследване и анализ. Декомпозицията може да се извърши и без тях, но на практика ще се убедите колко ефективни са те при уточняване на подробностите. Таблиците са ви необходими за няколко неща:

  • Чрез тях вие можете да опишете отделните структурни елементи.

  • Попълването на съответните клетки в таблицата ви кара да мислите и често да намирате решение, с което да ги запълните.

  • Чрез таблиците можете да покажете взаимовръзките между различни елементи, което не е възможно чрез йерархичната диаграма

.

Правило 2: Свикнете да работите с таблици

 

Пример: Дървовидна таблица на целите, поставени при написване на тази книга

 

Цели

Пояснение

Основна цел: Да се разработи ръководство за АПИС, което да отразява съвременните тенденции в тази област и да е съобразено с българската дейс­т­­ви­телност.

1.Съдържание

1.1.Да дава обща представа за теорията на системите и тяхното управление.

1.2.Да да даде начални познания за съвременните компютърни технологии.

1.3.Да опише основните подходи за АПИС.

1.4.Да представи основните техники и средства, използвани при АПИС. 

1.5.Да опише основните етапи на предлаганата методология за АПИС.

2.Подреждане и оформление на  материала.

Книга—ръководство за АПИС.

Програмен продукт

 

 

Две части

 

Една част

 

Една част

Една част

 

Една част

 

 

 

Йерархична диаграмапредставяне декомпозицията на един елемент. Не показва взаимовръзките между отделните поделементи. Явява се удобно средство за онагледяване на съответното дърво.

 

Правило 3: Използвайте таблиците за себе си, а диаграмите за пред хората

 

                 Правила за съставяне на йерархични диаграми

  • Съблюдавайте условието за наличие на дървовидна структура.

  • За всеки елемент освен този, който е в корена на дървото, съществува елемент, който го предхожда.

  • Всички елементи, които нямат наследници в дървото, трябва да бъдат специфицирани