APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СТАНДАРТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

СТАНДАРТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ IDEF0 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

С помощта на моделиране различни области от дейността могат да бъдат ефективно анализирани  и да се оптимизира общата схема на бизнеса.

 

Предпоставки за появата на стандарти за моделиране

В края на  90-те години е налице следната ситуация:

  • На пазара се установява силна конкуренция;

  • Рентабилността от  дейността на организациите рязко пада;

  •  Ръководителите срещат огромни затруднения при опитите да оптимизират разходите, така, че продукцията да остава едновременно печеливша и конкурентоспособна;

  • Появява се необходимост от модел на дейността на организацията, който да отразява механизмите и принципите на взаимовръзка на различните подсистеми в рамките на един бизнес.

Същност на стандартите за моделиране

За решаване на подобни задачи, решаващи  моделирането на сложни системи съществуват добре изпитани методологии и стандарти.

 

Водеща позиция в тази област заемат методологиите от семейството IDEF. С тяхна помощ е възможно ефективно да се изобрази и анализира модела на дейност на широк спектър сложни системи в различни сечения.. При това широчината и дълбочината на изследване на процесите се определя от самите разработчици, което позволява да не се претоварва създавания модел с излишни данни. В настоящия момент към семейството IDEF могат да се отнесат следните стандарти:

 

IDEF0

Методология за функционално моделиране. С помощта на нагледен графичен език, изучаваната система се представя във вид на набор от взаимосвързани функции (функционални блокове). Като правило, моделирането със  средствата на  IDEF0 се явява първия етап от изучаването на всяка система.

 

IDEF1

Методология за моделиране на информационни потоци вътре в системата, позволяваща да се  изобрази и анализира тяхната структура и взаимовръзки.

 

IDEF1X (IDEF1 Extended)

Методология за изграждане на релационни структури. IDEF1X се отнася към типа методологии “Същност-взаимовръзка” (ER – Entity-Relationship) и, като правило се използва за моделиране на релационни бази данни, имащи отношение към  разглежданата система.

 

IDEF2

Методология за динамично моделиране развитието на системите. Поради сложността на анализа на динамичните системи, развитието на стандарта е преустановено. Все пак днес съществуват алгоритми и техни компютърни реализации, позволяващи да се превръщат набор от статични IDEF0 диаграми в динамични модели, построени на база “оцветени  мрежи на Петри” (CPN – Color Petri Nets).

 

IDEF3

Методология за документиране на процесите, протичащи в системата, която използва примерно при изследване технологичните процеси в организацията. С помощта на IDEF3 се описва сценария и последователността на операциите за  всеки  процес. IDEF3 има пряка взаимовръзка с IDEF0 – всяка функция (функционален блок) може да бъде представена във вид на отделен процес чрез средствата на IDEF3.

 

IDEF4

Методология за изграждане на обектно-ориентирани системи. IDEF4 средствата позволяват нагледно да се изобрази структурата на обектите и заложените принципи на взаимодействието им, като по този начин  е възможно анализирането и оптимизирането на сложни обектно-ориентирани системи.

 

IDEF5

Методология за онтологично изследване на сложни системи. С помощта на методологията IDEF5 онтологията на системата може да бъде описана с помощта на отделен речник на термините и правила.  На тази база могат да бъдат формулирани твърдения за състоянието на разглежданата система в някакъв момент от времето. На база тези изводи се формулира виждане за развитието на системата и се извършва оптимизация на развитието и .