APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ПОДХОД НА БАРКЕР

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

СТАНДАРТИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

СХЕМИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА ИС

ПОДХОД НА БАРКЕР

СХЕМА НА ЗАХМАН

СТАНДАРТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ

ФУНКЦИОНАЛНО МОДЕЛИРАНЕ IDEF0 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОНТОЛОГИЯ  IDEF5

 

Подход на Баркер за моделиране на информационни системи

При моделирането на бизнес информационни системи се разглеждат основно три аспекта:

  • Обектите, с които оперира бизнеса;

  • Процесите, които изпълнява;

  • Събитията, които управляват изменението на процесите и обектите

На базата на това се дефинират три типа моделиране: информационно, функционално и събитийно. Подходът носи наименование “CASE*Method”

 

ПОДХОД НА БАРКЕР

Изисквания на подхода на Баркер:

  • Моделите, използвани по време на работа трябва по възможност да зависят колкото се може по-малко от използваните информационни технологии – по този начин се поддържа моментна платформена независимост на бъдещите модули;

  • Системата трябва да бъде отворена за въвеждане на нови модули, например: производства, продажби, управление или отчети.

 

Жизнен цикъл на подхода на Баркер:

В таблицата по-долу са представени  етапите от жизнения цикъл на информационната система и препоръчителните действия, които трябва да се извършат при разглеждане аспектите на информационната система, препоръчани от Баркер.

 

Етапи

Аспекти

Бизнес модел

Модел на ИС

Разработка на

приложение

Функционално моделиране

+

+

+

Анализ на състоянието

-

+

-

Диаграми на потоците

от данни

-

+

-

Събитийно моделиране

-

+

+

Функционална логика

+

+

-

    

 “+” - задължително използване;

“-“ - незадължително, но възможно използване