APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

 

При избора на методология се изхожда от наличието на три основни класа, в зависимост от гледната точка на разработчика върху информационната система. Те са:

 

Структурно-ориентирани.

Опират се на схващането, че информацията представлява данни, организирани в специфични структури. Обикновено тези структури от данни се дефинират при описанието на съществуващата система или дефиниране на изискванията  към новата. След като веднъж тези структури се определят, на тяхна основа се извеждат и процесите, необходими за тяхната обработка.

 

Процесно-ориентирани

Започват с гледната точка, че системата прави нещо, и че това, което прави една информационна система е да “вземе” някакви сурови данни и да ги преработи по такъв начин, че да получим информацията, която ни е нужна. Тези методологии стартират с описание или специфициране на процесите, съществуващи в системата или в бъдещата такава. Главният недостатък на този подход се явява обвързаността на системата с организационната структура на организацията.

 

Обектно-ориентирани

Тези методологии, както се разбира от името им се базират на обектният подход към нещата. Те се използуват предимно за разработка на софтуер .

Тези типове методологии не се изключват взаимно. Една добре подбрана (разработена) методология обръща внимание, както на организацията на данните, така и на информационните процеси. Затова се използува думата “ориентиран”.

 

Избор на методология

Процесът на избор на методология е еднакъв за всяка информационна система и зависи единствено от избрания подход и спецификата на предметната област. Може да се каже, че изборът на подход ограничава съвкупността от методологии. Много често в практиката е невъзможно да се използва “на готово”  някоя от известните методологии. Тогава в зависимост от спецификата на решавания проблем се разработва подходяща методология или се модифицира съществуваща.