APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

Непрекъснато развитие на информационната система

 

Непрекъснато развитие на информационната система

 

Отсъства понятието ”крайна версия”, като винаги съществува възможността да се извърши ревизия на проекта дори и когато системата е пусната в действие.

 

Информационната система непрекъснато се развива в процеса на разработка и  никога не “умира”. Тя се променя, за да удовлетвори динамично променящите се условия.

 

Увеличеното време на разработката се разглежда по-скоро като нещо позитивно, отколкото негативно. Възможностите за изменение се търсят, а не се  разглеждат като проблем. По този начин се  решава проблемът с честите промени, което е много съществено за динамичната среда, в която живеем.

 

Модулно изграждане на информационната система

Информационната система се изгражда на модулен принцип. Всеки модул реализира един от основните процеси на системата.

 

Модулите се разработват и внедряват последователно чрез използване на подхода за създаване на прототип. Възможно е за съкращаване на сроковете модулите да се разработват и внедряват паралелно от различни екипи.

 

 

 

Модулно изграждане на информационната система

 

            Предимства на модулното изграждане на информационната система

 • Най-добре отговаря на подхода от горе надолу чрез декомпозиция на процесите.

 • Отговаря на съвременните тенденции—обектно програмиране и обектни бази данни.

 • Лесно проектиране на програмното осигуряване - системният аналитик мо­же да специфицира главните задачи на високо ниво и по късно да ги раз­работи в подробности.

 • Структурата, разработена чрез модулно проектиране е съставена от управляеми елементи. Това означава, че частите на системата и техните взаимовръзки са представени по такъв начин, че могат да бъдат разбрани като цяло.

 • Отделните модули могат да се възложат на различни програмисти и проектанти и те да работят поотделно и независимо един от друг.

 • По-лесно се осъществява управлението на проекта, изпълнението на гра­фиците, планирането на разходите и използването на ресурсите.

 • Отделните модули могат да се тестват поотделно, така че грешките да се определят точно и лесно да се поправят.

 • Крайната система ще бъде модулна. Отделните модули лесно могат да бъдат променяни, изхвърляни или вмъквани, като е необходимо единствено да се съобразяваме с вход/изходния им интерфейс и функцията, която те реализират.

Базата данни - основа за изграждане на системата

 

 

 Базата данни - основа за изграждане на системата

 

Данните са основен ресурс за вся­ка организация. Базата от данни е хра­ни­лище за информация и може да бъде използвана за създаване на много разнообразни приложения. Данните са относител­но постоян­на величина в сравнение с процесите, които постоянно се проме­нят. При добро проектиране базата от данни може да задоволи както настоящите, така и бъдещите нужди на организацията.

 

Методологията се базира на принципа, че базата от данни стои в основата на информационната система и върху тази основа се изграждат разнообразни приложения.

 

            Предимства

 • Независимост на данните от приложенията.

 • Възможност за разработване на широк кръг приложения, ползващи общи данни.

 • Възможност за налагане на стандарти при ползване на данните.

 • По-лесно и функционално осигуряване сигурността на данните.

 • Предоставяне на възможност потребителите сами да разработват приложения.

Използване на прототип при изграждане на информационната система

 

 

Използване на прототип при изграждане на информационната система

 

 Развитието на базите данни и езиците от четвърто поколение направи възможно и ефективно използването на прототип  в жизнения цикъл на из­граждане на информационните системи. Чрез използването на този  под­­ход се цели по-тясно взаимодействие с потребителите в процеса на удовлетворяване на техните изисквания. Значително се ускорява процеса на разработка на системата с по-добри гаранции за успешното и внед­ря­ване и мултиплициране.

 

Участие на потребителите при изграждане на информационната система

Участието на потребителите във всички етапи на разработката на информационната система става все по - актуално.  То е свързано както с развитие на компютърните технологии  в насока по-лесното им внедряване и приложение, така и с мотивировката на персонала да възприеме положително промените.

 

Участие на потребителите при изграждане на информационната система