APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ИС

НУЖДАТА ОТ МЕТОДОЛОГИЯ

ЩО Е МЕТОДОЛОГИЯ?

ВИДОВЕ МЕТОДОЛОГИИ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА МЕТОДОЛОГИЯТА

ИЗБОР  НА МЕТОДОЛОГИЯ

 

Силно структурирани методологии

 

 Прилагат се в много области от човешката дейност.Произлизат от инженерните и военните приложения и се основават на научен подход към проблемите, а не на интуицията или опита. Логичността и рационалността са движещи механизми при реализация им.

 

 

Предпоставките и общата стратегия за приложение на структурния подход са аналогични, независимо какъв е проектът—изпращане човек на Луната, проект за създаване на бизнес, проект на неправителствена организация или проектиране на компютърна система,

 

 

        Общи характеристики на силно структурираните методологии

  • Предмет на изследването е съществуваща система, намираща се в определено състояние.

  • Целите на анализа и проектирането са точно формулирани и съгласувани с потребителя.

  • Задача на проектирането и анализа е компютъризация на съществуващата система.

  • Приема се, че проектът ще завърши с оценка на съответствието на новата система с формулираните изисквания.

  • Анализът и проектирането на системата се извършват от експерти.

 

Слабо структурирани методологии

 

Съвременните ИС зависят в еднаква степен от четирите формиращи ги компонента—хора, организация на дейностите, извършващи се процеси и внедрена  компютърна технология.

 

 

Изменението на всеки един от тези компоненти оказва влияние и върху останалите. Следователно е немислимо при  разработка и внедряване на една ИС да бъде пренебрегнат който и да е от тези фактори.

 

         Общи характеристики на слабо структурираните  методологии

  • Предмет на изследването са проблемните ситуации и решаването им, представлява  интелектуални конструкции, такива каквито  се схващат от действащите лица в системата.

  • Системата се анализира и проектира от колектив,  в който системния ана­литик участва като експерт, но не решава еднозначно въпросите.

  • Успешното разработване на системата зависи от участниците в действащата система.

 

Сравнение на методологиите

 

 

“Силно” структурирани подходи

“Слабо” структурирани подходи

Движещи сили на проекта

На потреби­те­лите се предоставя ролята на изпълнители на правила, които друг им е поставил.

Хората в организацията са тези, които решават проекта.

Резултат

Сложни, трудни за разбиране сис­теми.

Малки, без претенции за техническо съвършенство системи.

Предимства

Интегрирани, всеобхватни системи.

По-лесо управляеми и по-разбираеми за потребителите.

Изводи

По-подходящи в традиционни, йерар­хични и бюрократични организации.

По-малки, демократични, бързо растящи и променящи се организации.