APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

Предпоставки за създаване на екстремалния модел

Силната конкуренция изисква модели, даващи бързи резултати при разработка на информационни системи, когато:;

  • В процес на реализация на системата са възможни съществени изменения в изискванията

  • Е неизвестно какво ще представлява крайния продукт;

  • Е задължително проектът да завърши в срок и в рамките на бюджета.

Същност на екстремалния модел

Набор от препоръки, които самостоятелно изглеждат лишени от смисъл и често противоречиви, но събрани в правилна комбинация се превръщат в ефективно работещ инструмент.

 

Цел на екстремалния модел

  • Скоростно получаване на конкретен резултат;

  • Удовлетворяване основните изисквания на възложителя;

  • Сравнително по-бавна доработка на системата в съответствие с допълнителните изисквания на потребителя.

Характерни особености на екстремалния модел

  • Кратки итерации (около седмица), с цел отреагиране на значителни изменения в началните изисквания.

  • Развитието на системата се разглежда преди всичко от гледна точка на потенциалните рискове за достигане на крайния срок и вмъкване в заложения бюджет.

  • Наличие на високопроизводителна команда, с добри взаимоотношения и възможност на отделните сътрудници да изпълняват разнообразни дейности.

Основни принципи на екстремалния модел

 

Взаимодействие

Всички членове на екипа трябва да умеят да синхронизират работата си, като се съобразяват със структурата на целия проект.

 

Избор на приоритети

Заедно с възложителя се решава, коя функция трябва да се реализира задължително и коя отсрочена.

 

Малки реализации

Разработчиците създават работоспособна версия много бързи и разширяват възможностите и много често.

 

Система за именоване

В процеса на разработка и общуване се използва единна терминология.

 

Опростен продукт

Създаваната програма трябва да бъде опростен продукт, отговарящ на изискванията на потребителя. В него не се  залагат бъдещи възможности.

 

Тестването, като методически подход

В рамките на целия проект усилията са съсредоточени за проверка на създаваната система. Програмистите предварително подготвят тестове, на база изискванията на възложителя. След което пишат програмен код, който трябва да отговаря на съответния тест.

 

Преоценка на потребностите

Структурата на продукта постоянно се подобрява, като се избягват повторения и реализация на непотребни възможности.

 

Работа по двойки

Програмите се пишат по двойки – единия от програмистите пише кода, а другия обмисля архитектурата. 

 

Колективна собственост

Целият код принадлежи на всички програмисти. Всеки може да внася съгласувани изменения във всяка част. Използва се единен стил.

 

      Непрекъсната итерация

Събирането на продукта се реализира многократно в рамките на предварително планирани итерации. Така се ликвидират множество проблем, свързани със интегрирането на модули, разработвани от различни програмисти.

 

40-часова работна седмица - Уморените програмисти правят много грешки.

 

Потребител на разположение

Във всеки момент е налице специалист от страна на възложителя, който може да уточни дадено изискване, да смени приоритет или да отговори на конкретен въпрос.