APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

Спираловиден модел за изграждане на информационна система

За удовлетворяване на изискванията за непрекъснато развитие на ИС, в условията на стремглаво развитие на информационните технологии, бе разработен еволюционния  (спирален) модел на ЖЦ.

 

Извършва се многократно повторение по спирала на цикъла “анализ à проектиране à реализация à тестване”

 

 

 

Създават се версии на ПО и се уточняват целите и характеристиките на проекта, определя се неговото качество и се планират следващите дейности.

 

По такъв начин се задълбочават и последователно конкретизират детайлите на проекта и като резултат се избира основния вариант на проекта, който се довежда до реализация.

 

Характерни особености на спираловидния модел за изграждане на информационна система

 • Ориентиран е за използване в условия, когато е трудно да се формулират всички изисквания предварително.

 • Залага се на началните етапи на ЖЦ – анализа и проектирането.

 • Реализуемостта на техническите решения се проверява чрез създаване на прототипи.

 • Разработката чрез итерации отразява обективно съществуващия спирален цикъл на създаване на системата.

 • Преминаването към следващ етап се извършва без да се дочака приключването на предходния етап.

 • Преходът от един етап в друг се осъществява в планирания срок, независимо че не всички планирани дейности са приключени.

 • Планът се съставя на база статистически данни от предходни разработки и личния опит на разработчиците.

 • Стремежът е колкото е възможно по-бързо да се представи на клиента работоспособен продукт, който в последствие се пригажда към неговите изисквания.

Основни дейности  при спираловидния модел за изграждане на информационна система

 • Заедно с потребителя се формира общо виждане за проекта;

 • Описват се функционалните възможности.

 • Определят се сроковете за изпълнение на проекта и очакваното качество.

 • Задават се приоритетите, определящи порядъка за реализиране на основните функционални възможности.

 • Съгласуват се временните рамки на проекта. Изпълнителят решава кои и колко от функционалните възможности, в зависимост от приоритета им може да реализира в уговорения срок.

 • Определя се архитектурата и ядрото на бъдещата система. Ядрото трябва да представлява завършен работещ вариант на системата и да включва минимален набор от необходимите възможности.

 • Изготвя се план за работа. Той е ориентиран към определените срокове и насочен към бързо реализиране ядрото на системата.

 • Разработва се системата в съответствие  с плана.

В хода на разработката възникват проблеми, които се решават за сметка на премахване задачи с по-малък приоритет. Всички изменения се внасят, в съответствие с основния критерий – съхранение сръка на проекта.

 

Основни принципи на спираловидния модел за изграждане на информационна система

 

Залагане на резерви – значителни, около 50%.

Многочислени изследвания доказват, че възложителят и изпълнителят твърде оптимистично се отнасят към срока и бюджета, дори при използване на добри методики за оценка обема на работата.

           

         Залагане на възможности в архитектурата за разширение и нарастване на функционалността.

Уточняването на конкретните изисквания се изпълнява итерационно, при което на всяко завъртане на спиралата, системата се доближава до очакванията на възложителя.

 

Взаимодействайки с работещ прототип, възложителят по-точно оценява бъдещите изисквания и коригира приоритетите.