APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

КАСКАДЕН МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

Каскаден модел за изграждане на информационна система

Реализира принципа на еднократно, последователно изпълнение на всяка дейност във вид на предварително подредени във времето етапи. Нарича се още “водопаден”, “последователен”  модел.

 

Характерни особености на каскадния модел за изграждане на информационна система

  • Използва се при разработката на еднородни ИС, където всяко приложение представлява единно цяло.

  • Разработката се разбива на етапи, при което прехода от един етап на следващия става само след като бъдат завършени дейностите по текущия етап.

  • Всеки етап завършва с пълен комплект документация, достатъчна за да може разработката да бъде продължена от друг екип разработчици.

 

Каскаден модел за изграждане на информационна система

 

Положителни страни на каскадния модел за изграждане на информационна система:

  • На всеки етап се създава завършен набор проектна документация, отговаряща на критериите за пълнота и съгласуваност.

  • Изпълняваните в логическа последователност етапи, позволяват да се планират срокове за завършване на всички дейности и съответните разходи.

Сфера на приложение на каскадния модел за изграждане на информационна система

Каскадния подход се е наложил при създаване на ИС, за които още в началото на разработката може достатъчно точно и пълно да се формулират всички изисквания, като се предоставя възможност на разработчиците да ги реализират колкото е възможно по-добре от техническа гледна точка. 

 

В тази категория попадат сложни изчислителни системи, системи за работа в реално време и други подобни ИС.

 

Проблеми на каскадния модел за изграждане на информационна система

 Експоненциален ръст във времето на цената на отстраняване на допуснати грешки в проектирането и разработката.