APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

Модел на жизнен цикъл на информационната система

Стандарта ISO/IEC 12207 не предлага конкретни модели на жизнен цикъл ЖЦ и методи за разработка на програмно осигуряване ПО.

 

Под модел на ЖЦ се разбира структурата, определяща последователността на изпълнение и взаимодействие на процесите, задачите и действията, изпълнявани по време на жизнения цикъл.

 

Модела на ЖЦ зависи от спецификата на ИС и специфичните условия в които тя се създава и функционира. Тези регламенти са общи за който и да са модели на ЖЦ, методологии и технологии на разработка.

 

Процеси на жизнен цикъл на информационната система

Стандарта ISO/IEC 12207 описва структурите на процесите  ЖЦ на ПО, но не конкретизира детайлите, как да се реализират и изпълняват действията и задачите, включени в тези процеси.  

 

Структурата на  ЖЦ по стандарта ISO/IEC 12207 се базира на три групи процеси:

 • Основни процеси ЖЦ ПО – поръчка, доставка, разработка, експлоатация, съпровождане;

 • Помощни процеси, осигуряващи изпълнението на основните процеси - документиране, управление на конфигурациите, обезпечаване на качеството, верификация, атестация, оценка, аудит, решение на проблемите;

 • Организационни процеси - управление на проекта, създаване  инфраструктура на проекта, определение, оценка и усъвършенстване на ЖЦ, обучение).

Процеси на жизнен цикъл на информационната система

 

Характеристика на процесите на жизнен цикъл на информационната система

Всеки процес се характеризира с:

 • Определени задачи и методи за тяхното решаване;

 • Изходни данни, получени на предходния етап;

 • Резултати.

 

Разработка - всички дейности по създаване на  ПО и неговите  компоненти в съответствие с зададените изисквания, включвайки:

 • Анализа, проектирането и реализацията (програмирането).

 • Оформление на проектната и експлоатационна документации.

 • Подготовка на материалите, необходими за  проверка работоспособността и качеството на  програмните продукти.

 • Подготовка на материалите, необходими за организация обучението на персонала и т.н.

 

Експлоатация - дейностите  по внедряване компонентите на ПО в експлоатация, в това число:

 • Конфигуриране на  базата данни и работните места на потребителите.

 • Осигуряване на експлоатационна документация.

 • Провеждане обучение на персонала и т.н.

 • Непосредствена експлоатация, в това число:

 • Локализация на проблемите  и отстраняване на причините за тяхното възникване.

 • Модификация на ПО в рамките на  установения регламент

 • Подготовка на предложения по усъвършенстване, развитие и модернизация на  системата.

 

Управление на проекта - свързано е с въпросите по планиране и организация на дейностите по създаване на колективи от разработчици и контролиране на сроковете и качеството на изпълняваните дейности.

 

Техническо и организационно осигуряване на проекта включва:

 • Избор на методите и инструменталните средства за реализация на проекта.

 • Определяне на методите за описание на отделните етапи и фази на разработката.

 • Разработка на методи и средства за изпитание на ПО

 • Обучение на персонала и т.н.

 

Осигуряване качеството на реализация - свързано е с проблемите на верификацията, проверката  и тестването на  ПО.

 

Верификация – процес на определяне на това, отговаря ли на дадения етап текущото състояние на разработката на поставените изисквания за този етап. Проверката позволява да се оценят съответните параметри на разработката с изходните изисквания. Проверката частично съвпада с тестването, което е свързано с идентификация на различията между действителните и очаквани резултати, както и с оценка на съответствието на  характеристиките на ПО с изходните изисквания.

 

Управление на  конфигурациите - явява се един от помощните процеси, поддържащи основните процеси (разработка и съпровождане на  ПО) на жизнения цикъл на ПО. При реализацията на сложни ИС, състоящи се от много компоненти, всеки от които може да има разновидности или версии, възниква проблема за отчитане на техните  връзки и функции, създаване на унифицирана структура и осигуряване развитието на цялата система. Управлението на  конфигурациите позволява да се  организира, систематически да се отчита и да се контролира внасянето на изменения в ПО на всички етапи на ЖЦ. Общите принципи и рекомендации на отчитането, планирането и управлението на конфигурациите на ПО са отразени в стандарта ISO 12207-2.

 

Вътрешни процеси

Всеки от етапите на развитие на ЖЦ следва пет стандартни вътрешни процеса. Тези процеси установяват един път на комуникация и документация с намерението да запознае всички участници с настоящата ситуация, и по този начин да минимизира риска в рамките на  текущия проект. Общото описание на етапите е с цел да осигури избягване на повторяемите описания на тези вътрешни процеси във всеки от следните описания на етапите на ЖЦ. Петте стандартни процеса са : начало, неофициална итерация, официална итерация, преценка на текущия етап, и изход от етапа.