APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ПРОЕКТИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ПОДХОДИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИС

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА

СТРУКТУРА НА ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ИС

КАСКАДЕН МОДЕЛ 

СПИРАЛОВИДЕН МОДЕЛ 

ЕКСТРЕМАЛЕН МОДЕЛ

ЕВОЛЮЦИОНЕН МОДЕЛ

Основни понятия

Жизнен цикъл на информационната система – непрекъснат процес, който обхваща периода от възникване на идеята за създаване на информационна система до снемането и от експлоатация.

Модел на  ЖЦ -  структура, определяща последователността на  изпълнение и взаимовръзка на процесите, действията и задачите, изпълнявани в течение на ЖЦ. Моделът на ЖЦ зависи от спецификата на ИС и спецификата на условията, в които последната се  създава и функционира.

Основен нормативен документ, регламентиращ ЖЦ ПО, се явява международния стандарт ISO/IEC 12207 (ISO - International Organization of Standardization (Международна организация по стандартизации), IEC - International Electrotechnical Commission (Международна комисия по eлектротехника).

Стандарт ISO/IEC 12207 - описва структурата на  процесите на ЖЦ, но не конкретизира в детайли, как се реализират или се изпълняват конкретните действия и задачи, включени в тези процеси. Неговите препоръки се явяват общи за всеки модел на  ЖЦ, за всяка методология и технология на разработка.

Структура на ЖЦ - процеси, действия, и задачи, които трябва да бъдат изпълнение по време на създаване на ПО.