APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

БИЗНЕС МОДЕЛ

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

МОДЕЛИРАНЕ

МОДЕЛ

БИЗНЕС МОДЕЛ

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СЪЗДАВАНЕ БИЗНЕС МОДЕЛ НА ОРГАНИЗАЦИЯ

БИЗНЕС МОДЕЛИРАНЕ

 

Бизнес модел на организация

Бизнес моделът превръща иновациите в икономическа ценност за бизнеса.

 

Той подробно описва как бизнес организацията заработва пари, чрез ясно определяне на нейното място във веригата за създаване на ценности.

Казано по друг начин бизнес моделът описва как бизнес организацията позиционира продуктите си на свободния конкулентен пазар и как на база на това тя участва във веригата за създаване на ценности.

 

        Извод: бизнес моделът се явява метод за за устойчиво водене на бизнеса.

 

Бизнес модел на организация

 

Ключови компоненти на бизнес модела

  • Стълбица на ценност за клиентите, която организацията предлага чрез своите продукти и услуги;

  • Система за създаване на ценността за клиентите, включваща бизнес средата на организацията.

  • Верига за създаване на ценност;

  • Използвани за създаване на ценността активи;

Бизнес модела и стратегията на организацията

Взаимовръзката между бизнес модела и стратегията на организацията маже да бъде показана с помощта на " уравнението на ценността", предложено от  M. Levy:

     

V=M х S, където  V = Value (Ценност), M = Model (Бизнес-модел) и S = Strategy (Стратегия).

 

Бизнес организацията  трябва да определи най-добрите бизнес модели за реализиране на стратегията и на тази база да разгърне дейността си по създаване на ценности за клиентите и другите заинтересовани страни.

 

Видове модели, включени в бизнес модела

Подреждането на отделните модели отразява тенденцията в съвременния мениджмънт – смяна на приоритетите от мениджмънт на ресурси към организационен мениджмънт.

 

 

 

 

             Стратегически модел

Съдържа структурирани и взаимосвързани сведения за мисията, стратегиите и целите ( защо?) на организацията, показателите за тяхното достигане и т.н.

Избраните стратегии определят структурата и съдържанието на основните класификатори (продукти, функции, ресурси, процеси).

 

             Организационно-функционален модел

Съдържа описание организацията на дейността на структурно, функционално и процесно ниво, използвана при създаване другите модели на организацията. Включва също така описание на бизнес средата – макро и микро обкръжението на организацията.

Описва прикрепянето на дейности, функции и бизнес процеси (какво?) към структурни звена (къде?) и сътрудници (кой?).

 

             Процесен модел

Определя начина за реализация (как?), времето (кога?) и последователността от действия (на кого?).

 

             Информационен модел

Определя състава и структурата (в какъв вид?)   на различни документи, регистри, отчети и т.н., както и тяхното представяне в базите данни на информационните системи.

 

            Финансов модел

Представлява система от основните бюджети на организацията. За тяхното създаване се използват операционни бюджети по отделни бизнес процеси.