APIS

© Христо Тужаров,  2008

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИС

 

[Home] [Съдържание] [За проекта] [Бизнес консултации] [Асеневци]

 

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИЗА И ПРОЕКТИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ

ЕТАПИ ПО СЪЗДАВАНЕ НА ИС

СИСТЕМЕН АНАЛИЗ

СИСТЕМЕН ПОДХОД

СИСТЕМНИЯ АНАЛИЗ КАТО НАУКА

МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ

БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СИСТЕМИТЕ

СИСТЕМЕН АНАЛИТИК

 

 

 

Предназначение на анализа и проектирането на информационна система ИС

Прехвърляне на нещата от реалния свят в компютърния свят като се осигури:

  • Моделиране на данните, които ще бъдат реализирани в База данни.

  • Проектиране на програми, екранни форми, отчети и справки, които ще осигуряват изпълнение на заявките към данните.

  • Определяне на конкретната среда – топологията на мрежата, конфигурации на апаратните средства, използвана архитектура и т.н.

Цел на анализа и проектирането на ИС

Решение на редица взаимосвързани задачи, водещи до запускане на информационната система (ИС)  и обезпечаване нейната експлоатация.

 

Изисквания към проектираната система:

  • Функционалност на системата и ниво на адаптивност към променящите се условия на функциониране;

  • Пропускна способност на системата;

  • Време на реакцията на запитвания към системата;

  • Безотказна работа на системата;

  • Необходимо ниво на безопасност;

  • Простота на експлоатация и поддръжка на системата;

Процес на създаване на ИС

Представлява процес на създаване и последователно преобразуване на редица модели  в продължение на целия жизнен цикъл (ЖЦ) на ИС.

 

На всеки етап от  ЖЦ се създават специфични за него модели. Моделите се създават от работни екипи и се съхраняват.

 

Създаването на моделите и контрола им се осъществява с помощта на специализирани програмни инструменти -  CASE-средства.

 

При разработка на ИС е необходимо:

  • контролиране на процеса по създаване на ИС;

  • гарантиране достигането на целите на разработката;

  • съблюдаване на различни ограничения  (бюджетни, времеви и т.н.)

Разработката на ИС води до широко използване на методи и средства на програмния инженеринг - структурен анализ, обектно-ориентирано моделиране, CASE-системи.